Strawberry vodka

  • strawberries
  • alcoholic beverage

Source: David Lebovitz

110 recipes on HappyForks